CD 057F


THIỆP CƯỚI OFFSET CD 057F , THIỆP MÀU TÍM THỦY CHUNG