CD 043FTHIỆP CƯỚI OFFSET MÀU ĐỎ CÔ DÂU CHÚ RỂ CD 043F