CD 660 H - NTHIỆP CƯỚI, THIỆP MỜI CD 660 MÀU HỒNG,  ĐỎ VÀ KEM NHŨ VÀNG
Chất liệu giấy truyền thống màu sắc tươi sáng, có thể sử dụng mời nhiều dịp lễ khác nhau