CD 426 H - NTHIỆP CƯỚI CD 426 MÀU HỒNG VÀ ĐỎ NHUNG HÌNH VUÔNG